Werkplekonderzoek

Beeldschermwerk
Werken achter een beeldscherm brengt  een langdurige statische lichamelijke belas­ting met zich mee. Het risico op nek- of rugklachten en RSI/KANS neemt hierdoor toe.

Wij kunnen de risico’s van fysieke belasting bij beeldschermwerk analyseren en zo nodig samen met medewerker en/of lei­ding­geven­de een oplossing bedenken om de risico’s te beheersen.

Werkplekonderzoek
Fysieke belasting

Wanneer medewerkers repeterend werk of zwaar werk moeten uitvoeren, lopen zij risico op lichamelijke klachten.  Onvoldoende bewust zijn van de wijze waarop de werk­zaamheden worden uitgevoerd (gewoonte­houdingen)  en het toenemen van de leeftijd zijn extra risico­factoren. Het is belangrijk te voorkomen dat men klachten gaat ervaren. Wij kunnen de risico’s van fysieke belasting zoals tillen, dragen, duwen/trekken, repe­terende bewegingen en werkhoudingen analyseren middels een werk­plek­onder­zoek.
Het doel is het voorkomen van klachten of -bij bestaande klachten- inzicht te krijgen in belastende situaties zodat aanpassing hiervan leidt tot het wegnemen van in stand­­hou­dende factoren.

Re-integratie

Bij fysieke of mentale klachten kan het zijn dat het uitvoeren van eigen werk­zaam­heden niet meer tot de moge­lijkheden behoort.  Te denken valt aan een vermin­derde  belastbaarheid na operatie, bij rug – of nek­klach­ten of verminderde energiebalans waardoor overspannenheid of burnout kan optreden.
Na grondige analyse middels een intake wordt inzicht verkregen in factoren van belasting en belast­baarheid en kan een plan van aanpak worden opgesteld om te re-integreren. Dit kan een fysieke of mentale oorzaak hebben, of een combinatie van beide. Bij langdurig bestaande problematiek is bekend dat multi­dis­ci­plinaire aanpak effectief is. Hierbij kan een coach of psycholoog worden ingezet.

Workshops/training

Veilig ruggebruik
Het doel van deze training is inzicht geven aan welke belasting ons lichaam onder­hevig is in verschillende dagelijkse hou­din­gen en het trainen van verschillende tiltechnieken.  Achtergrondinformatie helpt om situaties beter te begrijpen en zelf keuzes te maken om een ergonomische lichaamshouding aan te nemen. In deze training wordt aan de hand van een pre­sen­tatie informatie gegeven over veilig ruggebruik  en daarna geoefend. Vervolgens wordt de werkplek bezocht waarbij alledaagse fysieke belasting wordt besproken en getraind op veilig ruggebruik.  Deze workshop kan ook gebruikt worden om medewerkers binnen het bedrijf op te leiden als ergocoach.
Beeldschermwerkplek

 

Het doel van deze training is inzicht te geven aan belasting waaraan ons lichaam onderhevig is tijdens beeldschermwerk. Statische lichaamshoudingen zijn belas­tend voor ons lichaam.
In de training wordt middels een pre­sen­tatie achter­grond­infor­matie gegeven over fysieke belasting en het juist inrichten van de werkplek. Vervolgens stellen de deel­nemers aan de hand van opgedane kennis zelf hun bureaustoel in. Daarna wordt de individuele werkplek bezocht om deze ergonomisch te screenen en zo nodig aan te passen. Deze workshop kan ook gebruikt worden om medewerkers binnen het bedrijf op te leiden als ergocoach.

Bewegen met plezier
Steeds meer wordt bekend dat bewegen een belangrijke bijdrage levert aan onze fysieke en mentale gezondheid. Toch blijkt dat maar de helft van de Nederlanders voldoet aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen. Hoe mooi zou het zijn indien u als werk­gever uw mede­werkers in beweging kunt brengen. Dit kan op verschillende manieren bij u op het bedrijf zelf  of elders in de vorm van een clinic, om medewerkers te laten ervaren hoe leuk en prettig het is om te bewegen.
Wij bieden op dit moment:
  • loopclinic, in samenwerking met  Dennis Licht, ex-topatleet en meervoudig Nederlands kampioen in diverse disciplines;
  • bootcamp, in samenwerking met Isokin Training & Therapie waar diverse gekwalificeerde sportinstructeurs dagelijks mensen met of zonder beperkingen in beweging zetten.

Vitaliteitsbeleid

Onderzoeken tonen het aan en misschien ervaart u het zelf ook wel: werkend Nederland is niet erg vitaal. Voor duur­zaam gezond werken en presteren is dit echter essentieel. Uitval of pre­sen­teïsme ligt op de loer. Elke orga­nisatie is gebaat bij vitale mede­werkers die met plezier naar het werk gaan. Er is veel over geschreven, kennis genoeg voorhanden, maar wellicht vindt u het lastig hieraan handen en voeten  te geven. Er zijn vele voorbeelden beschikbaar van grote of kleinere organisaties die een succesvol vitaliteitsbeleid voeren. Graag denk ik met u mee, misschien alleen om te sparren of, een stap verder, uitvoering te geven aan een vitaliteitsbeleid wat past bij uw organisatie.

PMO

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), ook wel health check genoemd,  is een goed middel om inzicht te krijgen in eigen gezondheid.  Inzicht in eigen gezondheid is de start om een keuze te maken om gezond te (blijven) leven. Er zijn ver­schil­lende mogelijkheden om een health check uit te voeren, van een vragenlijst tot fysieke testen met bloedonderzoek. Dit is afhankelijk van de doelstelling van de check. De uitkomsten worden individueel besproken met de medewerkers. Bij voldoende deelnemers kan op afde­lings­niveau een rapportage gemaakt worden, wat een start­punt kan zijn voor vitaliteits­beleid binnen de organisatie. Wij helpen u graag om hier uitvoering aan te geven.

Scroll to Top